Factory Safe Club

 

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ฝึกอบรม ช่างไฟฟ้า/วิศวกรและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ภายในอาคาร เพื่อให้ “สอบผ่าน” การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และ สอบสัมภาษณ์ (ประเมิน)ได้รับหนังสือรับรองฯ ( License ) ตามกฎหมาย ใหม่ล่าสุด!!! บังคับ ๒๕๕๙

**พิเศษ** สอบถาม พูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่   
ID LINE : pu_factory

Facebook

ID LINE : Punarak007 ID LINE : Pu_factory  

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
1-3 ท่าน

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
4 ท่าน ขึ้นไป

 

   

ภาพงานฝึกอบรม อินเฮาส์ (In House Training)
บจก.โตโยต้า ทูโช (ดินแดง)
ภาพงานรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
หลังสอบสัมภาษณ์ (ประเมิน) เสร็จ รับทันที

 

 

 

 

 

เป็นสถาบันฝึกอบรมใหญ่ที่สุด ที่ได้รับใบอนุญาตฯ จากราชการ

                  

หลักการและเหตุผล

          กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ สาธารณะได้ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากช่างไฟฟ้า ทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯนี้ จะผิดกฏหมาย มีโทษปรับนายจ้าง ๓๐,๐๐๐ บาท ปรับผู้ปฏิบัติงาน ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กฏหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบอาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรองฯตามที่กฏหมาย บังคับ (ดูกฎหมายแนบ)      

 

กำหนดการวันฝึกอบรม-ทดสอบ-รับหนังสือรับรองจากราชการ

ตารางฝึกอบรมมาวันอาทิตย์ vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานคร 2561
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว (1 วัน 8 ช.ม.) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ฝึก ซ้อม ติว - วันอาทิตย์ ทดสอบ วันศุกร์ สอบสัมภาษณ์ ทุกวันเสาร์ (ใช้เวลา 15 นาที/คน) ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
คลิกดูแผนที่
คลิกดูสถานที่จอดรถ

ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
15 5 2 25 10 7 4 ส.ค. 18 15
19 16 24 21   1 ก.ย. 29
                 
                 

 

 

ตารางฝึกอบรมมาวันพฤหัสบดี vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานคร 2561
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว (1 วัน 8 ช.ม.) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ฝึก ซ้อม ติว ทุกวันพฤหัสบดี ทดสอบ ทุกวันศุกร์ สอบสัมภาษณ์ ทุกวันเสาร์ ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
คลิกดูแผนที่
คลิกดูสถานที่จอดรถ

ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
5 2 6 6 3 7 21 18 15
12 9 13 13 10 14 4 ส.ค. 18 29
19 16 20 25 17 21 4 ส.ค. 1 ก.ย. 29
  23 27   24 28   1 ก.ย. 20 ต.ค.
  30     31     15 ก.ย.  
                 
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61  
                 
                 
                 
                 
                 

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดระยอง
1.) วันที่ฝึก 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์
(เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ฝึก ซ้อม ติว ทุกวันจันทร์ ทดสอบ ทุกวันอังคาร สอบสัมภาษณ์ ทุกวันพุธ

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง แยก PMC
แผนที่ตามแนบ

ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
2 6 3 3 7 4 18 15 12
9 20 10 10 21 11 25 29 26
16 27 17 17 28 18 1 ส.ค. 12 ก.ย. 26
23   24 24   25 8 ส.ค.   10 ต.ค.
                 
                 

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดปทุมธานี
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว (1 วัน 8 ช.ม.) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ฝึก ซ้อม ติว วันอังคาร ทดสอบ วันพุธ สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
แผนที่ตามแนบ

ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61
7 4 2 8 5 3 16 13 11
14 11 9 15 12 10 30 27 25
21 18 16 22 19 17 30 27 25
28 25 30 29 26 31 13 ก.ย. 11 ต.ค. 8 พ.ย.
                 

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดชลบุรี
1.) วันที่ฝึก 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์
(เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ฝึก ซ้อม ติว ทุกวันพฤหัสบดี ทดสอบ ทุกวันศุกร์ สอบสัมภาษณ์ ทุกวันเสาร์

สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี

ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
5 2 6 6 3 7 21 18 15
12 9 13 13 10 14 4 ส.ค. 18 29
19 16 20 25 17 21 4 ส.ค. 1 ก.ย. 29
  23 27   24 28   1 ก.ย. 20 ต.ค.
  30     31     15 ก.ย.  
                 

 

ตารางฝึกอบรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดสมุทรสาคร
1.) วันที่ฝึก ซ้อม ติว (1 วัน 8 ช.ม.) 2.) วันทดสอบภาคปฏิบัติ (4.30ชม.)
& ภาคความรู้ (1 ชม.)
3.) วันสอบสัมภาษณ์ (เข้ารับการประเมิน)
และได้รับหนังสือรับรองฯ
ครบ 2 ใบจากราชการ
สถานที่
ฝึก ซ้อม ติว ทุกวันพฤหัสบดี ทดสอบ ทุกวันศุกร์ สอบสัมภาษณ์ ทุกวันเสาร์ (ใช้เวลา 15 นาที/คน) จังหวัด
ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
5 , 19 2 , 16 6 , 20 6 , 25 3 , 17 7 , 21 21 , 4 ส.ค. 18 , 1 ก.ย. 15 , 29 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ สมุทรสาคร

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร( 1 วัน/ 8 ช.ม.)
เวลา รายละเอียด

08.30 น.- 09.00 น.

ลงทะเบียน ทดสอบก่อนฝึกอบรม

09.00 น.- 11. 00 น. ฝึกอบรม ภาคความรู้ แนะแนวข้อสอบและ ติวข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
12.00 น. -13.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 น.- 16.00 น. ฝึกปฎิบัติการ ตามโจทย์ที่ใช้ทดสอบมาตรฐานฝีมือฯตามจริง
16.00 น. – 17.00 น. สอบภาคความรู้ และ เฉลย – เตรียมเข้าสอบขอใบรับรองมาตรฐานฝีมือฯกับทางการ

 

บรรยากาศการอบรม

      

      

      

   

ภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง

 

 

ชมภาพรุ่นอื่นๆคลิ๊ก

Promotion ปีใหม่ 2561 ไปฝึกให้ที่สถองค์กรท่าน รับ Gift Voucher ช้อบช่วยชาติ 500 บาท วันนี้ ถึง  31 กรกฏาคม 61

Promotion สมัครภายใน  31 กรกฏาคม 61 นี้เลือกรับ Power Bank แบตเตอรี่สำรอง 1 อัน ตามภาพ หรือกระเป๋านารายา ฟรี

ใบเสนอราคา มีให้เลือก 8 แบบ A - H

ราคาส่วนลดนี้ ถึง 31 กรกฏาคม 2561 เท่านั้น

มีบริการที่พักด้วยนะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการค้างคืน

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675

ศูนย์ฝึกอบรมระยอง : 038-029603-7

Hot Line : 092-335-8675 , 098-2594205

 

หลักสูตรเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

รับทำเว็บไซต์หาดใหญ่