Factory Safe Club

 

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่
ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง

**พิเศษ** ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับ อาจารย์ ได้โดยตรงที่   
ID LINE : pu_factory

Facebook : @factorylearning

ID LINE : Punarak007 ID LINE : Pu_factory

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
1-3 ท่าน

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
4 ท่าน ขึ้นไป

 

 

กฎหมายบังคับ สำหรับผู้ทีปฏิบัติงานบนที่สูง

1. หลักการและเหตุผล

          การทำงานในที่สูงหรือทำงานต่างระดับที่ต้องเสี่ยงกับการตกจากที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งการทำงานในหลุม บ่อ เป็นต้น งานที่ต้องเสี่ยงกับกับการตกจากที่สูงหรือที่ต่างระดับนี้ จำเป็นที่ผู้ปฎิบัติงานจะต้องได้รับการฝึกฝน มีความรู้ ความเข้าใจและปฎิบัติงานตนโดยการอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการทำงานบนที่สูง แล้วเท่านั้น ขึ้นไปทำงานบนที่สูงได้ ไม่อนุญาตผู้ที่ยังไม่ทำการฝึกอบรม เป็นการเพิ่มมาตราความปลอดภัยสำหรับ การทำงานบนที่สูง

          เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการทำงานบนที่สูง และทำให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน มีความเข้าใจถึงหลักการ ขั้นตอน ข้อควรระวังต่างๆใน การทำงานบนที่สูง นายจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะก่อนอนุญาตให้ขึ้นไปทำงานบนที่สูง

 

2. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้  ความเข้าใจในขั้นตอนการปฎิบัติงานในที่สูง
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกใช้ และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานในที่สูงได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักปฎิบัติตนในการทำงานในที่สูงได้อย่างปลอดภัย

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

  • กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ควบคุมงาน ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

4. วิทยากรที่บรรยาย

  • อ.สรศักดิ์ หวังดี

5. ระยะเวลาอบรม         1วัน(6ชั่วโมง)

6. หัวข้อบรรยาย

09.00 - 10.30 น.         

กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด๑๑ การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ
- แนวทางด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานอื่นๆ

10.45 – 12.00 น.        

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับที่สูง
- อันตรายที่อาจได้รับกรณีฉุกเฉิน

13.00 – 14.30 น.        

แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
- หลักการชี้บ่งอันตรายในการทำงานบนที่สูง
- มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงตามลักษณะต่างๆ
- หลักการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและบริเวณพื้นที่การทำงานบนที่สูงให้ปลอดภัย
- การวางแผนควบคุมและป้องกันอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงและการเตรียมการสำหรับการช่วยเหลือกู้ภัย

14.45 – 16.00 น.        

อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง
- ชนิดและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตกจากที่สูง
- อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆตามลักษณะงาน

7. วิธีบรรยาย               

บรรยายโดยวิทยากร พร้อมทำ workshop

8. วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล   

ทดสอบ ก่อนและหลังการอบรม / ระยะเวลาการเข้ารับการอบรม – 100%

9. สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม                    

วุฒิบัตร (รับรองผ่านการอบรม)

 

ตารางฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง
กรุงเทพ
วันที่อบรม สถานที่จังหวัด
ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61
10 , 24 7 , 21 5 , 12 , 19 9 , 23 ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
คลิกดูแผนที่
คลิกดูสถานที่จอดรถ

       
       
       
จังหวัดระยอง
มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 สถานที่
       
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า
แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง 2 (จ.ระยอง)
       
       
       
       
       
       

 

 

   

 

 

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675

ศูนย์ฝึกอบรมระยอง : 038-029603-7

Hot Line : 092-335-8675 , 098-2594205

 

หลักสูตรเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

รับทำเว็บไซต์หาดใหญ่