ตรวจรถฟอล์คคลิฟท์

ตามกฏหมาย กฏกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการให้บริการและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจัน และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงอุสาหกรรมได้ออกประกาศเรื่องรถฟอล์คคลิฟท์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุม ดูแล และคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้งาน รถฟอล์คคลิฟท์ ที่ติดก๊าซโดยมีรายละเอียดที่สำคัญในการเลือกใช้ ถังบรรจุก๊าซให้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานและต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถังให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับการนำมาใช้งานกับรถฟอล์คคลิฟท์ ซึ่งรายละเอียดที่สำคัญอีกข้อหนึ่งที่มีการระบุในประกาศกระทรวง คืออุปกรณ์และส่วนควบของระบบก๊าซต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย โดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (งานพิจารณาตรวจสอบถังรับแรงดันขอบข่ายงานสาขาเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป)

EI-Auditor มีความพร้อด้านบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือที่จะสามารถตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยในการใช้งานรถฟอล์คคลิฟท์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงได้ โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

รายละะเอียดการตรวจสอบรถฟอล์คคลิฟท์ติดก๊าซ

  1. ตรวจสอบลิ้นบรรจุ / ลิ้นจ่าย / ลิ้นนิรภัย
  2. ตรวจสอบสภาพมาตรวัดปริมาณก๊าซในถัง
  3. ตรวจสอบสภาพถังก๊าซ และมาตรฐานีการผลิต
  4. ตรวจสอบความแข็งแรงของการติดตั้งถังและการวางถัง
  5. ตรวจสอบจุดยึดต่างๆ เข้ากับตัวรถฟอล์คคลิฟท์
  6. ตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซบริเวณลิ้นจ่าย, ตัวถังก๊าซ, สายอ่อนนำก๊าซ และข้อต่อบริเวณต่างๆ
  7. ตรวจสอบการรั่วซึมบริษัทหม้อต้ม และชิ้นส่วนควบอื่นๆ
  8. เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว EXTECH – EZ40 (USA)

Web site อยู่ในช่วง กำลังปรับปรุง 6/11/2019