ไฟฟ้า

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 Public / In house

Read More
ไฟฟ้า

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2

Read More
เครื่องปรับอากาศ

หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1

Read More
ไฟฟ้า

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1

Read More
ไฟฟ้า

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1

Read More
ความปลอดภัย | ไฟฟ้า

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Read More

 วีดิทัศน์

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

หลักสูตร ช่างไฟฟ้านอกอาคาร

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง

หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

หลักสูตร การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถโฟล์คลิฟท์

หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมปั้นจั่น

สถาบันฝึกอบรมใหญ่ที่สุด
ที่ได้รับใบอนุญาตฯ
จากราชการ

ใบประกาศจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ด้านหลัง