หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตร 2 วัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างแอร์หรือผู้ที่อยากจะเป็นช่างแอร์

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ 2 วัน
 • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1 วัน

เนื้อหาวิชา

 • หน่วยวัดของระบบต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
 • การอ่านแบบเครื่องกลและทางไฟฟ้าเบื้องต้น
 • การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือในงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบ วงจรเบื้องต้น และอุปกรณ์หลักที่ใช้ในวงจรเบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศ
 • หลักการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบการควบคุมทางไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องปรับอากาศ
 • การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุณหภูมิ ความดัน ขนาด และความยาว

รูปตัวอย่าง เมื่อสอบผ่านที่จะได้รับใบประกอบวิชาชีพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รูปตัวอย่าง บัตรประจำตัวช่าง เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่าน

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
10119-20 สิงหาคมวันพุธที่ 23 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 9 กันยายน
10223-24 กันยายนวันพุธที่ 27 กันยายนวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม
10321-22 ตุลาคมวันพุธที่ 25 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน
10418-19 พฤศจิกายนวันพุธที่ 22 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม
1059-10 ธันวาคมวันพุธที่ 13 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม
Update 10 สิงหาคม 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรม จังหวัด ปทุมธานี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
7814-15 กันยายนวันศุกร์ที่ 22 กันยายนวันเสาร์ที่ 30 กันยายน
7919-20 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน
8016-27 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม
8114-15 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567
Update 13 กันยายน 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรม จังหวัด ชลบุรี (แหลมฉบัง)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
4423-24 กันยายนวันพุธที่ 27 กันยายนวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม
4521-22 ตุลาคมวันพุธที่ 25 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน
4618-19 พฤศจิกายนวันพุธที่ 22 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม
479-10 ธันวาคมวันพุธที่ 13 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม
Update 13 กันยายน 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรม จังหวัด ระยอง (หมู่บ้านเพลินใจ 2)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
10230-1 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม
10328-29 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน
10425-26 พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม
10516-17 ธันวาคมวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 12 มกราคม
Update 13 กันยายน 2566

ภาพงานล่าสุด ช่างเครื่องปรับอากาศ

ภาพบรรยากาศ ตอนทดสอบฝีมือ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม