หลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟท์

การฝึกอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจัน และหม้อน้ำ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๖ (คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

                1. พนักงานขององค์กรที่ต้องขับขี่รถฟอร์คลิฟท์

                2. ช่างซ่อมบำรุง ดูแลรักษารถฟอร์คลิฟท์

                3. หัวหน้างาน/ผู้จัดการ ที่ต้องดูแลทีมงานขับรถฟอร์คลิฟท์

ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติ

  1. มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกฎระเบียบการใช้รถฟอร์คลิฟท์
  2. สามารถขับรถฟอร์คลิฟท์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
    (เพื่อเป็นการลดต้นทุนจากการสูญเสียด้านอุบัติเหตุและความเสียหายของผลิตภัณฑ์)
  3. สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ได้อย่างถูกวิธี

ตารางฝึกอบรม
สอบขอรับใบเซอร์ฯ (หนังสือรับรอง) – ฝึกอบรม (Public Course)/ ทบทวน 
หลักสูตร พัฒนาทักษะการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ (เครื่องยนต์) อย่างปลอดภัย และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี สำหรับ ผู้ที่ขับรถยกเป็นแล้ว
และต้องการสอบขอรับใบเซอร์ฯ 2562

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรม จังหวัด ระยอง (หมู่บ้านเพลินใจ 2)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.
4113-14 มกราคม 256510 กุมภาพันธ์ 256511 มีนาคม 2565
4215-16 มกราคม 2565
4310-11 กุมภาพันธ์ 256510 มีนาคม 256515 เมษายน 2565
4412-13 กุมภาพันธ์ 2565
4510-11 มีนาคม 25658 เมษายน 256513 พฤษภาคม 2565
4612-13 มีนาคม 2565
Update 2 ธันวาคม 2564

ตารางฝึกอบรม
สอบขอรับใบเซอร์ฯ (หนังสือรับรอง) – ฝึกอบรม (Public Course)/ ทบทวน 
หลักสูตร พัฒนาทักษะการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ (ไฟฟ้า) อย่างปลอดภัย และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี สำหรับ ผู้ที่ขับรถยกเป็นแล้ว
และต้องการสอบขอรับใบเซอร์ฯ 2562

ตารางฝึกอบรม
ฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกทักษะการควบคุมและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธี
สำหรับ ผู้ที่ยังขับรถยก ไม่เป็น หรือยังไม่เคยขับ (ฝึกอบรม 2 วัน)
และต้องการขอรับใบเซอร์ 2562

มีบริการไปฝึกอบรมถึงที่องค์กรของท่าน (In House)