หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเคลื่อนที่

หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดการให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรม ในหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการ ได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
  2. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ ชนิด มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
  3. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ ชนิด และประเภทของปั้นจั่นที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  4. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ ชนิด เกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ อุปกรณ์ยก และการเลือกใช้การตรวจสอบอุปกรณ์
  5. เพื่อให้ทราบถึง การใช้สัญญาณมือให้ถูกต้องตามชนิดของปั้นจั่น
  6. เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ปั้นจั่น

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

  • ฝึกอบรมภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง
  • ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 9 ชั่วโมง