หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ฝึกอบรมสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘

http://cste.sut.ac.th/csteshe/wp-content/lews/Law12.pdf

https://www.safetechthailand.net/userfiles/la_11electric_train_y2558_.pdf

กฏหมาย ที่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล

          ตามกฎหมาย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ (คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ) ได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยนายจ้างจะต้องดำเนินการฝึกอบรมให้กับลูกจ้าง ในเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

          การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กล่าวคือนายจ้างต้องให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว จากนั้น จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม, วัน เวลาในการฝึกอบรม พร้อมกับชื่อของวิทยากรที่ฝึกอบรม แจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น และเก็บทะเบียนไว้ ณ สำนักงานของนายจ้าง พร้อมให้เจ้าหน้าที่แรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา

          เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่ มีลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานจำนวนไม่มาก ไม่คุ้มกับการที่นายจ้างจะดำเนินการจัดฝึกอบรมเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ทางผู้จัดจึงได้เปิดการฝึกอบรมนี้ขึ้น โดยผู้ฝึกอบรม คือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
  2. เพื่อรู้จักอันตรายจากไฟฟ้า และรู้ถึงหลักการและวิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
  3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ไม่เสี่ยงต่อการได้รับโทษจำคุก หรือโทษปรับ หากเกิดอัคคีภัย
    หรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเรื่องไฟฟ้า
  4. เพื่อฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม

ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อาทิเช่น ทำหน้าที่ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา
หรือหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เครื่องใช้/บริภัณฑ์ไฟฟ้า

สิ่งที่จะได้รับหลังการฝึกอบรม

วุฒิบัตรที่ลงนามโดยวิทยากรผู้สอน ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายฯ 

ศูนย์ทดสอบ จังหวัด กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรม
วันฝึกอบรมภาคทฤษฎี
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 6 ชั่วโมง
117วันพุธที่ 22 มีนาคม
118วันพุธที่ 19 เมษายน
119วันพุธที่ 17 พฤษภาคม
120วันพุธที่ 21 มิถุนายน
121วันพุธที่ 19 กรกฎาคม
122วันพุธที่ 23 สิงหาคม
123วันพุธที่ 20 กันยายน
124วันพุธที่ 18 ตุลาคม
125วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน
126วันพุธที่ 20 ธันวาคม
Update 8 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์ทดสอบ จังหวัด ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรม
วันฝึกอบรมภาคทฤษฎี
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 6 ชั่วโมง
98วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม
99วันจันทร์ที่ 24 เมษายน
100วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม
101วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน
102วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม
103วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม
104วันจันทร์ที่ 25 กันยายน
105วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม
106วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน
107วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม
Update 8 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์ทดสอบ จังหวัด ชลบุรี (แหลมฉบัง)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรม
วันฝึกอบรมภาคทฤษฎี
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 6 ชั่วโมง
85วันพุธที่ 22 มีนาคม
86วันพุธที่ 19 เมษายน
87วันพุธที่ 17 พฤษภาคม
88วันพุธที่ 21 มิถุนายน
89วันพุธที่ 19 กรกฎาคม
90วันพุธที่ 23 สิงหาคม
91วันพุธที่ 20 กันยายน
92วันพุธที่ 18 ตุลาคม
93วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน
94วันพุธที่ 20 ธันวาคม
Update 8 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์ทดสอบ จังหวัด ระยอง (หมู่บ้านเพลินใจ 2)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรม
วันฝึกอบรมภาคทฤษฎี
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 6 ชั่วโมง
108วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม
109วันศุกร์ที่ 28 เมษายน
110วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม
111วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน
112วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม
113วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม
114วันศุกร์ที่ 29 กันยายน
115วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม
116วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม
117วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม
Update 8 กุมภาพันธ์ 2566

สอนโดย วิทยากร ขึ้นทะเบียน ถูกกฏหมาย

Factory Learning มีบริการไปฝึกอบรมให้ถึงองค์กรของท่าน
ที่นี่ ที่เดียว! (In House)

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม