หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1

อบรมนอกสถานที่ (IN HOUSE)

ฝึกอบรม เพื่อเข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

พ.ศ.๒๕๔๕

(คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์สำหรับช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์กำลังและควบคุมพื้นฐานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑ ของราชการ ( กรมพัฒฯ) แบบใหม่ล่าสุด ประกาศใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
แบบใหม่จะมีภาษาอังกฤษ และ ติดรูป

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 5 ชม.
12316-17 มีนาคมวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม
12420-21 เมษายนวันเสาร์ที่ 22 เมษายน
12518-19 พฤษภาคมวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม
12622-23 มิถุนายนวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน
12720-21 กรกฎาคมวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม
12817-18 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม
12921-22 กันยายนวันเสาร์ที่ 23 กันยายน
13019-20 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 21ตุลาคม
13116-17 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน
13214-15 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม
Update 9 กุมภาพันธ์ 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
ปทุมธานี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 5 ชม.
799-10 มีนาคมวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม
806-7 เมษายนวันเสาร์ที่ 8 เมษายน
8111-12 พฤษภาคมวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม
8215-16 มิถุนายนวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน
8313-14 กรกฎาคมวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม
8410-11 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม
8514-15 กันยายนวันเสาร์ที่ 16 กันยายน
8612-13 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม
879-10 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน
887-8 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม
Update 9 กุมภาพันธ์ 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
ชลบุรี (แหลมฉบัง)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 5 ชม.
7316-17 มีนาคมวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม
7420-21 เมษายนวันเสาร์ที่ 22 เมษายน
7518-19 พฤษภาคมวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม
7622-23 มิถุนายนวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน
7720-21 กรกฎาคมวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม
7817-18 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม
7921-22 กันยายนวันเสาร์ที่ 23 กันยายน
8019-20 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม
8116-17 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน
8214-15 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม
Update 9 กุมภาพันธ์ 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
ระยอง (หมู่บ้านเพลินใจ 2)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 5 ชม.
6523-24 มีนาคมวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม
6627-28 เมษายนวันเสาร์ที่ 29 เมษายน
6725-26 พฤษภาคมวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม
6829-30 มิถุนายนวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม
6927-28 กรกฎาคมวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม
7024-25 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม
7128-29 กันยายนวันเสาร์ที่ 30 กันยายน
7226-27 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม
7323-24 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน
7421-22 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม
Update 9 กุมภาพันธ์ 2566