หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1

อบรมนอกสถานที่ (IN HOUSE)

ฝึกอบรม เพื่อเข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

พ.ศ.๒๕๔๕

(คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์สำหรับช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์กำลังและควบคุมพื้นฐานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ฝึกอบรมภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 5 ชม.
3323-24 กันยายน9 ตุลาคม
3428-29 ตุลาคม14 พฤศจิกายน
3525-26 พฤศจิกายน11 ธันวาคม
3623-24 ธันวาคม8 มกราคม 2564
Update 25 สิงหาคม 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ฝึกอบรมภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 5 ชม.
3223-24 กันยายน9 ตุลาคม
3328-29 ตุลาคม14 พฤศจิกายน
3425-26 พฤศจิกายน11 ธันวาคม
3523-24 ธันวาคม8 มกราคม 2564
Update 25 สิงหาคม 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
ชลบุรี (แหลมฉบัง)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ฝึกอบรมภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 5 ชม.
335-6 ตุลาคม20 ตุลาคม
342-3 พฤศจิกายน17 พฤศจิกายน
3530 พ.ย. - 1 ธ.ค.15 ธันวาคม
Update 25 สิงหาคม 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
ระยอง (หมู่บ้านเพลินใจ 2)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ฝึกอบรมภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 5 ชม.
335-6 ตุลาคม20 ตุลาคม
342-3 พฤศจิกายน17 พฤศจิากยน
3530 พ.ย. - 1 ธ.ค.15 ธันวาคม
Update 25 สิงหาคม 2563