หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1

อบรมนอกสถานที่ (IN HOUSE)

ฝึกอบรม เพื่อเข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

พ.ศ.๒๕๔๕

(คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์สำหรับช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์กำลังและควบคุมพื้นฐานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ฝึกอบรมภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 5 ชม.
3024-25 มิถุนายน24 กรกฏาคม
3129-30 กรกฏาคม14 สิงหาคม
3226-27 สิงหาคม11 กันยายน
3323-24 กันยายน9 ตุลาตม
Update 26 มิถุนายน 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ฝึกอบรมภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 5 ชม.
3022-23 กรกฏาคม6 สิงหาคม
3119-20 สิงหาคม3 กันยายน
Update 09 มิถุนายน 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
ชลบุรี (แหลมฉบัง)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ฝึกอบรมภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 5 ชม.
306-7 กรกฏาคม21 กรกฏาคม
313-4 สิงหาคม18 สิงหาคม
3231 ส.ค. - 1 ก.ย.15 กันยายน
Update 25 มิถุนายน 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
ระยอง (หมู่บ้านเพลินใจ 2)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2563สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ฝึกอบรมภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 5 ชม.
3014-15 กรกฏาคม27 กรกฏาคม
3110-11 สิงหาคม24 สิงหาคม
328-9 กันยายน21 กันยายน
Update 26 มิถุนายน 2563