หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1

อบรมนอกสถานที่ (IN HOUSE)

ฝึกอบรม เพื่อเข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

พ.ศ.๒๕๔๕

(คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์สำหรับช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์กำลังและควบคุมพื้นฐานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑ ของราชการ ( กรมพัฒฯ) แบบใหม่ล่าสุด ประกาศใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
แบบใหม่จะมีภาษาอังกฤษ และ ติดรูป

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 5 ชม.
8627-28 มกราคม11 กุมภาพันธ์
8724-25 กุมภาพันธ์11 มีนาคม
8831 มีนาคม - 1 เมษายน22 เมษายน
8927-28 เมษายน13 พฤษภาคม
Update 16 ธันวาคม 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 5 ชม.
3627-28 มกราคม 6412 กุมภาพันธ์ 64
3724-25 กุมภาพันธ์ 6412 มีนาคม 64
38
24-25 มีนาคม 649 เมษายน 64
Update 1 มกราคม 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
ชลบุรี (แหลมฉบัง)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 5 ชม.
364-5 มกราคม 6419 มกราคม 64
371-2 กุมภาพันธ์ 6416 กุมภาพันธ์ 64
381-2 มีนาคม 6423 มีนาคม 64
Update 2 ธันวาคม 2563
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
ระยอง (หมู่บ้านเพลินใจ 2)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 1 วัน
2.ฝึกปฏิบัติ 6 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 5 ชม.
3618-19 มกราคม 6416 กุมภาพันธ์ 64
371-2 กุมภาพันธ์ 16 กุมภาพันธ์ 64
381-2 มีนาคม 6423 มีนาคม 64
Update 2 ธันวาคม 2563