หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 Public / In house

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

ฝึกอบรมและปฏิบัติ

ทดสอบฝีมือ

สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่อบรมมาจากสถานบันอื่น หรือ เรียนคอร์ส ออนไลน์ แต่ไม่สามารถหาสถานที่ ทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้
สามารถ เพื่อทดสอบผีมือตามมาตรฐาน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม แฟคตอรี่เลิร์นนิ่ง

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
660วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 64วันอังคารที่ 27 เมษายน 64
661วันจันทร์ที่ 26 เมษายน
662วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคมวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม
663วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม
664วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม
665วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคมวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม
666วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม
667วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคมวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม
668วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคมวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม
669วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคมวันอังคารที่ 15 มิถุนายน
670วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน
671วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายนวันอังคารที่ 15 มิถุนายน
672วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน
673วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายนวันอังคารที่ 22 มิถุนายน
674วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน
Update 23 เมษายน 64
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
151วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคมวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม
152วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม
153วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม
154วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคมวันศูกร์ที่ 21 พฤษภาคม
155วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม
156วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคมวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม
157วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม
158วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน
159วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน
160วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน
161วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน
162วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน
163วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม
164วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม
Update 23 เมษายน 64
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ชลบุรี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
71วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคมวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม
72วันพุธที่ 12 พฤษภาคม
73วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคมวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม
74วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม
75วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายนวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน
76วันพุธที่ 9 มิถุนายน
77วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายนวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน
78วันพุธที่ 23 มิถุนายน
Update 23 เมษายน 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ระยอง
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
236วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคมวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม
237วันพุธที่ 12 พฤษภาคม
238วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคมวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม
239วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม
240วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายนวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน
241วันพุธที่ 9 มิถุนายน
242วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายนวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน
243วันพุธที่ 23 มิถุนายน
Update 23 เมษายน 2564

ภาพบรรยากาศ
งานประชุม อบรมสัมมนา Factory Road Show
จังหวัดสมุทรสาคร

รอบที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2563
รอบที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ กทม.

12 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ระยอง

21 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ปทุมธานี

9 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ชลบุรี

9 พ.ค. 63