หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 Public / In house

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

ฝึกอบรมและปฏิบัติ

ทดสอบฝีมือ

สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่อบรมมาจากสถานบันอื่น หรือ เรียนคอร์ส ออนไลน์ แต่ไม่สามารถหาสถานที่ ทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้
สามารถ เพื่อทดสอบผีมือตามมาตรฐาน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม แฟคตอรี่เลิร์นนิ่ง

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
758วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคมวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม
759วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม
760วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคมวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม
761วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคมวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม
762วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคมวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม
763วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคมวันอังคารที่ 2 สิงหาคม
764วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคมวันอังคารที่ 9 สิงหาคม
765วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม
766วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคมวันอังคารที่ 16 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม
767วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 3 กันยายน
768วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคมวันอังคารที่ 23 สิงหาคม
769วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคมวันอังคารที่ 30 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 10 กันยายน
770วันจันทร์ที่ 5 กันยายนวันอังคารที่ 6 กันยายนวันเสาร์ที่ 17 กันยายน
771วันเสาร์ที่ 10 กันยายนวันอังคารที่ 13 กันยายนวันเสาร์ที่ 24 กันยายน
772วันจันทร์ที่ 12 กันยายน
773วันจันทร์ที่ 19 กันยายนวันอังคารที่ 20 กันยายนวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม
774วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายนวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม
Update 6 มิถุนายน 2565
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
256วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายนวันอังคารที่ 14 มิถุนายนวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน
257วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน
258วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายนวันอังคารที่ 21 มิถุนายนวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม
259วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายนวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม
260วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายนวันอังคารที่ 28 มิถุนายน
261วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคมวันอังคารที่ 5 กรกฎาคมวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม
262วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคมวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม
263วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม
264วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคมวันอังคารที่ 19 กรกฎาคมวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม
265วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม
266วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคมวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม
267วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคมวันอังคารที่ 2 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม
268วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคมวันอังคารที่ 9 สิงหาคม
269วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม
270วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคมวันอังคารที่ 16 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม
271วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 3 กันยายน
272วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคมวันอังคารที่ 23 สิงหาคม
273วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคมวันอังคารที่ 30 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 10 กันยายน
274วันจันทร์ที่ 5 กันยายนวันอังคารที่ 6 กันยายนวันเสาร์ที่ 17 กันยายน
275วันเสาร์ที่ 10 กันยายนวันอังคารที่ 13 กันยายนวันเสาร์ที่ 24 กันยายน
276วันจันทร์ที่ 12 กันยายน
277วันจันทร์ที่ 19 กันยายนวันอังคารที่ 20 กันยายนวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม
278วันอาทิตย์ที 25 กันยายนวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม
Update 6 มิถุนายน 2565
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ชลบุรี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
116วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายนวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน
117วันพุธที่ 15 มิถุนายน
118วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายนวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม
119วันพุธที่ 29 มิถุนายน
120วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคมวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม
121วันพุธที่ 13 กรกฎาคม
122วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคมวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม
123วันพุธที่ 27 กรกฎาคม
124วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคมวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม
125วันพุธที่ 17 สิงหาคม
126วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายนวันศุกร์ที่ 9 กันยายน
127วันพุธที่ 31 สิงหาคม
128วันเสาร์ที่ 10 กันยายนวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายนวันศุกร์ที่ 30 กันยายน
129วันพุธที่ 14 กันยายน
130วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายนวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายนวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม
131วันพุธที่ 28 กันยายน
132วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม
134วันพุธที่ 19 ตุลาคม
135วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน
136วันพุธที่ 26 ตุลาคม
137วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน
138วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน
139วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม
140วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน
141วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคมวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม
142วันพุธที่ 7 ธันวาคม
143วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคมวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 6 มกราคม
144วันพุธที่ 21 ธันวาคม
Update 6 มิถุนายน 2565
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ระยอง
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
294วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายนวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน
295วันพุธที่ 8 มิถุนายน
296วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายนวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม
297วันพุธที่ 29 มิถุนายน
298วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคมวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม
299วันพุธที่ 6 กรกฎาคม
300วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคมวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม
301วันพุธที่ 20 กรกฎาคม
302วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคมวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม
303วันพุธที่ 17 สิงหาคม
304วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายนวันศุกร์ที่ 16 กันยายน
305วันพุธที่ 31 สิงหาคม
306วันเสาร์ที่ 10 กันยายนวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายนวันศุกร์ที่ 30 กันยายน
307วันพุธที่ 14 กันยายน
308วันเสาร์ที่ 24 กันยายนวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายนวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม
309วันพุธที่ 28 กันยายน
310วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม
311วันพุธที่ 19 ตุลาคม
312วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน
313วันพุธที่ 26 ตุลาคม
Update 6 มิถุนายน 2565

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ กทม.

4 กรกฎาคม 2565

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ระยอง

11 กรกฎาคม 2565

ถ้าไม่เข้ามาฝึกที่สถาบัน ทางนี้ก็จะขนบูธ ขนวัสดุอุปกรณ์ไปฝึก ให้ที่โรงงาน/ บริษัท คุณก็ได้ภาพ การขนบูธไปตั้ง เพื่อฝึกนอกสถานที่ ตามข้างล่าง นี้