หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 Public / In house

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

ฝึกอบรมและปฏิบัติ

ทดสอบฝีมือ

สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่อบรมมาจากสถานบันอื่น หรือ เรียนคอร์ส ออนไลน์ แต่ไม่สามารถหาสถานที่ ทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้
สามารถ เพื่อทดสอบผีมือตามมาตรฐาน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม แฟคตอรี่เลิร์นนิ่ง

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
672วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนวันอังคารที่ 15 มิถุนายน
673วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายนวันอังคารที่ 22 มิถุนายน
674วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน
675วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายนวันอังคาร์ที่ 6 กรกฎาคม
676วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม
677วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม
678วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคมวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม
679วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม
680วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม
681วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคมวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม
682วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม
683วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคมวันอังคารที่ 3 สิงหาคม
684วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม
685วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม
686วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม
687วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคมวันอังคารที่ 17 สิงหาคม
688วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม
689วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคมวันอังคารที่ 31 สิงหาคม
Update 13 มิถุนายน 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
160วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน
161วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน
162วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน
163วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม
164วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม
Update 13 มิถุนายน 64
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ชลบุรี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
77วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายนวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน
78วันพุธที่ 23 มิถุนายน
79วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน
80วันพุธที่ 30 มิถุนายนวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม
81วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม
82วันพุธที่ 7 กรกฎาคม
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม
83วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม
84วันพุธที่ 14 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม
85วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม
86วันพุธที่ 21 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม
87วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม
88วันพุธที่ 4 สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม
89วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม
90วันพุธที 11 สิงหาคมวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม
91วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม
92วันพุธที่ 18 สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม
93วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม
94วันพุธที่ 25 สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม
Update 13 มิถุนายน 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ระยอง
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
242วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายนวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน
243วันพุธที่ 23 มิถุนายน
244วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน
245วันพุธที่ 30 มิถุนายนวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม
246วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม
247วันพุธที่ 7 กรกฎาคม
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม
248วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม
249วันพุธที่ 14 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม
250วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม
251วันพุธที่ 21 กรกฎาคมวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม
252วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม
253วันพุธที่ 4 สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม
254วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม
255วันพุธที่ 11 สิงหาคมวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม
256วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม
257วันพุธที่ 18 สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม
258วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม
259วันพุธที่ 25 สิงหาคมวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม
Update 13 มิถุนายน 2564

ภาพบรรยากาศ
งานประชุม อบรมสัมมนา Factory Road Show
จังหวัดสมุทรสาคร

รอบที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2563
รอบที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ กทม.

12 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ระยอง

21 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ปทุมธานี

9 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ชลบุรี

9 พ.ค. 63