หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 Public / In house

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

ฝึกอบรมและปฏิบัติ

ทดสอบฝีมือ

สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่อบรมมาจากสถานบันอื่น หรือ เรียนคอร์ส ออนไลน์ แต่ไม่สามารถหาสถานที่ ทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้
สามารถ เพื่อทดสอบผีมือตามมาตรฐาน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม แฟคตอรี่เลิร์นนิ่ง

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
698วันจันทร์ที่ 27 กันยายนวันอังคารที่ 28 กันยายนวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม
699วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคมวันอังคารที่ 12 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน
700วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม
701วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคมวันอังคารที่ 19 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน
702วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม
703วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายนวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน
704วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายนวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน
705วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน
706วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายนวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม
707วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน
708วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม
709วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน
710วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายนวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม
711วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม
วันอังคารที่ 7 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
712วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคมวันอังคารที่ 14 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
713วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม
714วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
715วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม
Update 20 กันยายน 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
196วันเสาร์ที่ 25 กันยายนวันอังคารที่ 28 กันยายนวันศุกร์ 22 ตุลาคม
197วันจันทร์ที่ 27 กันยายนวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม
198วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน
199วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม
200วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม
201วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน
202วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน
203วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน
204วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน
205วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม
206วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน
207วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม
208วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน
209วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม
210วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคมวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
211วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
212วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม
213วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
214วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม
Update 20 กันยายน 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ชลบุรี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
98วันพุธที่ 29 กันยายนวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคมวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน
99วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม
100วันพุธที่ 6 ตุลาคม
101วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคมวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน
102วันพุธที่ 3 พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม
103วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน
104วันพุธที่ 17 พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม
105วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน
106วันพุธที่ 1 ธันวาคมวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม
107วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม
108วันพุธที่ 15 ธันวาคมวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 65
109วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม
Update 22 กันยายน 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ระยอง
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
264วันเสาร์ที่ 25 กันยายนวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายนวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม
265วันศุกร์ที่ 29 กันยายน
266วันพุธที่ 6 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน
267วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม
268วันพุธที่ 20 ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน
269วันพุธที่ 3 พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม
270วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน
271วันพุธที่ 17 พฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม
272วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน
273วันพุธที่ 1 ธันวาคมวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม
274วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม
275วันพุธที่ 15 ธันวาคมวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคมวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
276วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม
Update 22 กันยายน 2564

ภาพบรรยากาศ
งานประชุม อบรมสัมมนา Factory Road Show
จังหวัดสมุทรสาคร

รอบที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2563
รอบที่ 2 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ กทม.

12 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ระยอง

21 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ปทุมธานี

9 พ.ค. 63

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ชลบุรี

9 พ.ค. 63