หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 Public / In house

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

ฝึกอบรมและปฏิบัติ

ทดสอบฝีมือ

สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่อบรมมาจากสถานบันอื่น หรือ เรียนคอร์ส ออนไลน์ แต่ไม่สามารถหาสถานที่ ทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้
สามารถ เพื่อทดสอบผีมือตามมาตรฐาน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม แฟคตอรี่เลิร์นนิ่ง

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
718วันเสาร์ที่ 15 มกราคมวันอังคารที่ 18 มกราคมวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์
719วันจันทร์ที่ 17 มกราคม
720วันเสาร์ที่ 22 มกราคมวันอังคารที่ 25 มกราคมวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์
721วันจันทร์ที่ 24 มกราคมวันเสาร์ที่ 29 มกราคม
722วันเสาร์ที่ 29 มกราคมวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม
723วันจันทร์ที่ 31 มกราคม
724วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม
725วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์
726วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม
727วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์
728วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม
729วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์
730วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์วันอังคารที่ 1 มีนาคมวันศุกร์ที่ 1 เมษายน
731วันเสาร์ที่ 5 มีนาคมวันอังคารที่ 8 มีนาคมวันศุกร์ที่ 8 เมษายน
732วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม
733วันเสาร์ที่ 12 มีนาคมวันอังคารที่ 15 มีนาคมวันศุกร์ที่ 22 เมษายน
734วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม
735วันเสาร์ที่ 19 มีนาคมวันเสาร์ที่ 26 มีนาคมวันศุกร์ที่ 29 เมษายน
736วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม
737วันจันทร์ที่ 28 มีนาคมวันอังคารที่ 29 มีนาคมวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม
Update 11 มกราคม 2565
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ปทุมธานี (นวนคร)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
215วันเสาร์ที่ 8 มกราคมวันอังคารที่ 11 มกราคมวันศุกร์ที่ 28 มกราคม
216วันจันทร์ที่ 10 มกราคม
217วันเสาร์ที่ 15 มกราคมวันอังคารที่ 18 มกราคมวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์
218วันจันทร์ที่ 17 มกราคม
219วันเสาร์ที่ 22 มกราคมวันอังคารที่ 25 มกราคมวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์
220วันจันทร์ที่ 24 มกราคม
221วันเสาร์ที่ 29 มกราคมวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม
222วันจันทร์ที่ 31 มกราคม
223วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม
224วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์
225วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม
226วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์
227วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม
228วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์
Update 22 ธันวาคม 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ชลบุรี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
110วันเสาร์ที่ 15 มกราคมวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคมวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์
111วันพุธที่ 19 มกราคม
112วันเสาร์ที่ 22 มกราคมวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคมวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์
113วันพุธที่ 26 มกราคม
114วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม
115วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์
116วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคมวันศุกร์ที่ 22 เมษายน
117วันพุธที่ 16 มีนาคม
118วันเสาร์ที่ 26 มีนาคมวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคมวันศุกร์ที่ 29 เมษายน
119วันพุธที่ 30 มีนาคม
Update 22 ธันวาคม 2564
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ระยอง
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
278วันเสาร์ที่ 15 มกราคมวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคมวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์
279วันพุธที่ 19 มกราคม
280วันเสาร์ที่ 22 มกราคมวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคมวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์
281วันพุธที่ 26 มกราคม
282วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม
283วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์
284วันเสาร์ที่ 12 มีนาคมวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคมวันศุกร์ที่ 22 เมษายน
271วันพุธที่ 16 มีนาคม
272วันเสาร์ที่ 26 มีนาคมวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคมวันศุกร์ที่ 29 เมษายน
273วันพุธที่ 30 มีนาคม
Update 22 ธันวาคม 2564

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ กทม.

18 ธ.ค. 2564