หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 Public / In house

ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย

หลักการและเหตุผล

               ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท

ฝึกอบรมและปฏิบัติ

ทดสอบฝีมือ

สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่อบรมมาจากสถานบันอื่น หรือ เรียนคอร์ส ออนไลน์ แต่ไม่สามารถหาสถานที่ ทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้
สามารถ เพื่อทดสอบผีมือตามมาตรฐาน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ) 
 
  

ตาราง กำหนดการ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม แฟคตอรี่เลิร์นนิ่ง

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
984วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์
985วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์
986วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์
987วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม
988วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม
989วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ 11มีนาคม
990วันจันทร์ที่ 6 มีนาคมวันอังคารที่ 7 มีนาคมวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม
991วันเสาร์ที่ 11 มีนาคมวันอังคารที่ 14 มีนาคมวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม
992วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม
993วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคมวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคมวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน
994วันจันทร์ที่ 20 มีนาคมวันอังคารที่ 21 มีนาคมวันเสาร์ที่ 1 เมษายน
995วันจันทร์ที่ 27 มีนาคมวันอังคารที่ 28 มีนาคมวันเสาร์ที่ 8 เมษายน
996วันจันทร์ที่ 3 เมษายนวันอังคารที่ 4 เมษายนวันเสาร์ที่ 15 เมษายน
997วันจันทร์ที่ 10 เมษายนวันอังคารที่ 11 เมษายน วันเสาร์ที่ 22 เมษายน
998วันจันทร์ที่ 17 เมษายนวันอังคารที่ 18 เมษายนวันเสาร์ที่ 29 เมษายน
999วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายนวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายนวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม
1000วันจันทร์ที่ 24 เมษายนวันอังคารที่ 25 เมษายนวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม
Update 2 กุมภาพันธ์ 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ปทุมธานี (ตลาดไท)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
324วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม
325วันอังคารที่ 7 มีนาคมวันศุกร์ที่ 10 มีนาคมวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม
326วันอังคารที่ 21 มีนาคมวันศุกร์ที่ 24 มีนาคมวันเสาร์ที่ 8 เมษายน
327วันอังคารที่ 4 เมษายนวันศุกร์ที่ 7 เมษายนวันเสาร์ที่ 29 เมษายน
328วันอังคารที่ 25 เมษายนวันศุกร์ที่ 28 เมษายนวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม
Update 6 กุมภาพันธ์ 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ชลบุรี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
164วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์
165วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม
166วันพุธที่ 8 มีนาคมวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคมวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม
167วันพุธที่ 22 มีนาคมวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคมวันศุกร์ที่ 7 เมษายน
168วันพุธที่ 5 เมษายนวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายนวันศุกร์ที่ 28 เมษายน
169วันเสาร์ที่ 22 เมษายน วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายนวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม
170วันพุธที่ 26 เมษายน
171วันพุธที่ 10 พฤษภาคมวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคมวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม
172วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคมวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคมวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน
173วันพุธที่ 24 พฤษภาคม
174วันพุธที่ 7 มิถุนายนวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน
Update 6 กุมภาพันธ์ 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ระยอง
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์สถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.

(สามารถเลือกวันทดสอบได้)
347วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์
348วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม
349วันพุธที่ 8 มีนาคมวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคมวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม
350วันพุธที่ 22 มีนาคมวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคมวันศุกร์ที่ 7 เมษายน
351วันพุธที่ 5 เมษายนวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายนวันศุกร์ที่ 28 เมษายน
352วันเสาร์ที่ 22 เมษายนวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายนวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม
353วันพุธที่ 26 เมษายน
354วันพุธที่ 10 พฤษภาคมวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคมวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม
355วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคมวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคมวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน
356วันพุธที่ 24 พฤษภาคม
357วันพุธที่ 7 มิถุนายนวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายนวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน
Update 6 กุมภาพันธ์ 2566

ขั้นตอน VS ค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่ ฝึกอบรม – ทดสอบ – รับบัตร)
หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ขอใบรับรองวิชาชีพจากราชการ)

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ กทม.

ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ
วันที่ 27 มีค.66
ทดสอบฝีมือ 28 มีค.66

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ระยอง

ภาพงานล่าสุด ศูนย์ฯ ปทุมธานี

ถ้าไม่เข้ามาฝึกที่สถาบัน ทางนี้ก็จะขนบูธ ขนวัสดุอุปกรณ์ไปฝึก ให้ที่โรงงาน/ บริษัท คุณก็ได้ภาพ การขนบูธไปตั้ง เพื่อฝึกนอกสถานที่ ตามข้างล่าง นี้