หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น การพังทลาย

รวมถึง เทคนิคการโรยตัวจากที่สูงอย่างถูกต้องและปลอดภัย

* เฉพาะกรณี ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีงานต้องโรยตัว ถ้าไม่มี จะสอน เฉพาะ ความปลอดภัยในการทำงานและการกู้ภัยบนที่สูง

ฝึกอบรม ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
บังคับใช้ปี ๒๕๕๑ (หมวด ๑๑)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก การทำงานบนที่สูง ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงมาก ถึงขั้นเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ ยิ่งไปกว่านั้น หากไม่ระมัดระวัง ความสูงเพียงไม่กี่เมตร อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้ จากหลายๆ สาเหตุ เช่น พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกไม่ถูกต้อง รวมถึงการเกาะคล้องเกี่ยวตะขอที่ไม่ถูกต้อง ทำให้พลัดตกลงมา

เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถ และความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่บนที่สูง การใช้ และการสวมใส่อุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึง มีความเข้าใจถึงหลักการ ขั้นตอน ข้อควรระวังต่างๆ ในการปฏิบัติงานบนที่สูง ซึ่งจะช่วย ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

เราเล็งเห็น และตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดการฝึกอบรม ในหลักสูตร “การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานบนที่สูง
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักปฏิบัติตนในการทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

วิทยากรและวิธีบรรยาย

 – บรรยายโดยอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิ (สามารถเลือกวิทยากรได้)

มี 2 หลักสูตรให้เลือกนะคะ ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่างได้เลย

1. หลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย และความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง (7 ชั่วโมง)

วิธีการประเมินผล, เกณฑ์การวัดผล และสิ่งที่จะได้รับหลังการฝึกอบรม

  • ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100 %
  • มีการทำแบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสอน

รูปภาพการฝึกอบรมโรยตัว

ตารางการฝึกอบรม

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
ตารางการฝึกอบรม ประจำ ปี 2566สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรม
51วันพุธที่ 29 มีนาคม
52วันพุธที่ 19 เมษายน
53วันพุธที่ 17 พฤษภาคม
54วันพุธที่ 21 มิถุนายน
55วันพุธที่ 19 กรกฎาคม
56วันพุธที่ 16 สิงหาคม
57วันพุธที่ 20 กันยายน
58วันพุธที่ 18 ตุลาคม
59วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน
60วันพุธที่ 20 ธันวาคม
Update 3 มีนาคม 2566