หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2

ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศที่ จัดทดสอบมาตรฐานฝึมือ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานได้ตามเวลามาตรฐานกำหนด
  4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยะเวลาการฝึกอบรม

  • ฝึกอบรม 1 วัน / ฝึกปฏิบัติ 1 วัน
  • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 วัน

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมในภาคความรู้และภาคทักษะในการสอบ ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือได้คะแนนสอบในระดับ 1 ไม่ถึง 80 คะแนน แต่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2
มาจากการทดสอบมาตรฐานฝีมือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2
ของศูนย์ทดสอบฯ แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง เท่านั้น!

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2
มีที่นี่ ที่เดียว! ในประเทศไทย

ภาพรุ่น การทดสอบ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ ๒

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ : ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 ฝึก-ทดสอบ ได้รุ่นละ 14 คนเท่านั้น เพราะมี 14 บูธวุฒิบัตรที่จะได้รับ

ภาพบรรยากาศการทดสอบ

ตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
วันที่ 1 ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 8 ชม.
วันที่ 2 ฝึกปฏิบัติ 8 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 8 ชม.
7223-24 ธันวาคม 22-23 มกราคม 2565
7320-21 มกราคม 256519-20 กุมภาพันธ์ 2565
7424-25 กุมภาพันธ์ 256526-27 มีนาคม 2565
7524-25 มีนาคม 256523-24 เมษายน 2565
Update 4 ธันวาคม 2564