หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2

ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศที่ จัดทดสอบมาตรฐานฝึมือ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานได้ตามเวลามาตรฐานกำหนด
  4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยะเวลาการฝึกอบรม

  • ฝึกอบรม 1 วัน / ฝึกปฏิบัติ 1 วัน
  • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 วัน

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมในภาคความรู้และภาคทักษะในการสอบ ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือได้คะแนนสอบในระดับ 1 ไม่ถึง 80 คะแนน แต่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2
มาจากการทดสอบมาตรฐานฝีมือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2
ของศูนย์ทดสอบฯ แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง เท่านั้น!

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2
มีที่นี่ ที่เดียว! ในประเทศไทย

ภาพรุ่น การทดสอบ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ ๒

วันที่ 11-12 มิถุนายน 65 ทดสอบ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2
มี 10 บูธ ทดสอบได้ 10 ท่าน

หมายเหตุ : ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 ฝึก-ทดสอบ ได้รุ่นละ 14 คนเท่านั้น เพราะมี 14 บูธวุฒิบัตรที่จะได้รับ

ภาพบรรยากาศการทดสอบ

ตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2565
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์
วันฝึกอบรม
วันที่ 1 ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 8 ชม.
วันที่ 2 ฝึกปฏิบัติ 8 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 8 ชม.
7424-25 กุมภาพันธ์ 26-27 มีนาคม
7524-25 มีนาคม 23-24 เมษายน
7628-29 เมษายน 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 12 พฤษภาคม
7726-27 พฤษภาคม 28-29 พฤษภาคม 10 มิถุนายน
7823-24 มิถุนายน25-26 มิถุนายน1 กรกฎาคม
7928-29 กรกฎาคม30-31 กรกฎาคม11 สิงหาคม
8025-26 สิงหาคม27-28 สิงหาคม8 กันยายน
8122-23 กันยายน24-25 กันยายน7 ตุลาคม
8227-28 ตุลาคม29-30 ตุลาคม11 พฤศจิกายน
8324-25 พฤศจิกายน26-27 พฤศจิกายน9 ธันวาคม
8422-23 ธันวาคม24-25 ธันวาคม13 มกราคม
Update14 มีนาคม 2565