หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2

ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศที่ จัดทดสอบมาตรฐานฝึมือ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานได้ตามเวลามาตรฐานกำหนด
  4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยะเวลาการฝึกอบรม

  • ฝึกอบรม 1 วัน / ฝึกปฏิบัติ 1 วัน
  • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 วัน

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2

เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมในภาคความรู้และภาคทักษะในการสอบ ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือได้คะแนนสอบในระดับ 1 ไม่ถึง 80 คะแนน แต่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2
มาจากการทดสอบมาตรฐานฝีมือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2
ของศูนย์ทดสอบฯ แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง เท่านั้น!

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2
มีที่นี่ ที่เดียว! ในประเทศไทย

ภาพรุ่น การทดสอบ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ ๒

ทดสอบ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2
มี 10 บูธ ทดสอบได้ 10 ท่าน

หมายเหตุ : ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 ฝึก-ทดสอบ ได้รุ่นละ 14 คนเท่านั้น เพราะมี 14 บูธวุฒิบัตรที่จะได้รับ

ภาพบรรยากาศการทดสอบ

ตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบวันสอบสัมภาษณ์
วันฝึกอบรม
วันที่ 1 ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 8 ชม.
วันที่ 2 ฝึกปฏิบัติ 8 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 8 ชม.
8923-24 กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม
9023-24 มีนาคมวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน
9127-28 เมษายนวันเสาร์ที่ 29 เมษายนวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม
9225-26 พฤษภาคมวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคมวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน
9322-23 มิถุนายนวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายนวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม
9427-28 กรกฎาคมวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคมวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม
9524-25 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 9 กันยายน
9628-29 กันยายนวันเสาร์ที่ 30 กันยายนวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม
9726-27 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน
9823-24 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม
9921-22 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคทวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
Update 6 กุมภาพันธ์ 2566