หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2

ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศที่ จัดทดสอบมาตรฐานฝึมือ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 2
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานได้ตามเวลามาตรฐานกำหนด
  4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยะเวลาการฝึกอบรม

  • ฝึกอบรม 1 วัน / ฝึกปฏิบัติ 1 วัน
  • เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 วัน

คุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม

เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมในภาคความรู้และภาคทักษะในการสอบ ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือได้คะแนนสอบในระดับ 1 ไม่ถึง 80 คะแนน แต่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

มีที่ นี่ที่เดียวในประเทศไทย

ภาพรุ่น การทดสอบ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ ๒

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ : ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 ฝึก-ทดสอบ ได้รุ่นละ 14 คนเท่านั้น เพราะมี 14 บูธวุฒิบัตรที่จะได้รับ

ภาพบรรยากาศการทดสอบ

ตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
วันที่ 1 ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 8 ชม.
วันที่ 2 ฝึกปฏิบัติ 8 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม.
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 8 ชม.
6122-23 กรกฎาคม 21-22 สิงหาคม
6221-22 สิงหาคม18-19 กันยายน
6323-24 กันยายน16-17 ตุลาคม
6421-22 ตุลาคม20-21 พฤศจิกายน
6525-26 พฤศจิกายน18-19 ธันวาคม
Update 1 มกราคม 2564