(v001) Safety Awareness สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

สรุปเนื้อหา โดย
– อ.วิชัย
– อ.สุขุม
– อ.จตุพล
– อ.วสันต์

เนื้อหา
กล่าวถึงความสำคัญของการตระหนักในเรื่องความปลอดภัยที่จะมีผลต่อองค์กรของท่าน เพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และประสบความสำเร็จในทุก ๆ ทาง การที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยนั้น เพราะเป็นรากฐานของทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้าน Productivity ที่จะทำให้มีความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ทำให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ (Quality) มีประสิทธิภาพในการจัดส่ง (Delivery) ให้ตรง หรือทันเวลา เน้นถึงความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยที่จะส่งผลดีต่อพนักงาน จนกระทั่งส่งผลต่อกำไรขององค์กร ช่วยลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่มีความสูญเสีย และอุบัติเหตุลดต่ำลง พร้อมทั้งระวังอันตรายจาก 4M ที่แฝงตัวอยู่ในโรงงานหรือองค์กรของท่านตลอดเวลา เหตุผลที่จำเป็นต้องตระหนักถึงและรู้เท่าทันนั้นก็เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และส่งผลเสียต่อทุกกระบวนการในองค์กร

รูปแบบ 
อาจารย์บรรยายโดยมองกล้อง เหมือนเราเข้ารับฟัง หรือเข้าฝึกอบรมด้วยตัวเอง และสามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย มีภาพเรื่องราวอุบัติเหตุ ประกอบคำบรรยายให้ตื่นเต้นน่าสนใจ (ไม่ได้มีแต่ Power Point) มีเนื้อหาสาระที่ดี ไม่น่าเบื่อ สอดแทรกมุกฮาเป็นช่วงๆ รับรองไม่เซ็ง

ราคา
– 1 ชุด (4 แผ่น 4 ชั่วโมง) มูลค่า 3,100 บาท
Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น
จาก 3,100 บาท ลด 50% เหลือ 1,550 บาท
– 1 ชุด (3 แผ่น 3 ชั่วโมง) มูลค่า 2,900 บาท
Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น
จาก 2,900 บาท ลด 50% เหลือ 1,450 บาท
– 1 ชุด (2 แผ่น 2 ชั่วโมง) มูลค่า 2,500 บาท
Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น
จาก 2,500 บาท ลด 50% เหลือ 1,250 บาท