(v003) Environment Awareness สร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม การประหยัดทรัพยากรและพลังงานเพื่อสนับสนุนการทำระบบ ISO 14001

ผู้สอน
อาจารย์ บัญญัติ ณ เอดีโฟร์ 

  • เป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการสื่อสาร และความตระหนักภายในองค์กรมากที่สุด
  • มีโอกาสได้รับเชิญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก
  • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ บรรยายให้ความรู้ทางด้านต่างๆ ภายในองค์กร    

 

เนื้อหา
 – อธิบายเล่าเรื่องว่าทำไมต้องตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทำระบบสิ่งแวดล้อมในองค์กร
 – จิตสำนึกในการแยกขยะ ทิ้งขยะ การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการลดต้นทุน เวลา และพลังงาน
 – เล่าเรื่องราวเพื่อกระตุ้นให้เอาใจใส่เรื่องของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้เห็นชัดเจน

 

ราคา
Environment Awareness : (1 แผ่น 1 ชั่วโมง) 2,200 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,200 บาท ลด 50% เหลือ 1,100 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
แถม!! VCD เรื่อง การประยุกต์หลัก VE เพื่อการประหยัดพลังงาน

 

เหมาะสำหรับ
พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับล่าง) ทุกระดับ, ทุกส่วนงาน

 

ประโยชน์
อาจารย์มองกล้อง สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย รับประกันความสนุก พนักงานเกิดความสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ทันที