(v005) การยศาสตร์ (Ergonomics) กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดปัญหาสุขภาพ

ผู้สอน
อาจารย์ วิชัย ณ เอดีโฟร์

การจะทำงานได้ดีแค่ไหนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้หรือความขยันเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการทำงาน อุปกรณ์ต่างๆ ลักษณะท่าทางในการทำงาน ว่ามีสภาพเหมาะสม เอื้ออำนวยต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานแค่ไหน และเราจะจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างไรให้สอดคล้องเหมาะสมกับงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจความหมาย และมองเห็นความสำคัญของการยศาสตร์ที่มีผลต่อการทำงาน
  2. เข้าใจวิธีการปรับใช้องค์ความรู้เรื่องการยศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสุขภาพของตนเองในขณะเดียวกันได้

 

เนื้อหา

  1. การยศาสตร์คืออะไร
  2. ความสำคัญของการยศาสตร์
  3. ผลกระทบของการทำงานไม่ถูกวิธี
  4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวในการทำงาน
  5. การบริหารร่างกายเพื่อลดความเมื่อยล้า ปวดกล้ามเนื้อ อันเนื่องงมาจากการทำงาน

 

เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานระดับปฎิบัติการ

 

ราคา
VCD  1 แผ่น 1ชม. 2,000 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!