หลักสูตร ผู้ควบคุมก๊าซแอมโมเนีย

หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ควบคุมก๊าซแอมโมเนียที่ใช้ในระบบทำความเย็น

  หลักการและเหตุผล

เครื่องทำความเย็นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โรงน้ำแข็ง หรือ ห้องเย็น นิยมใช้สารทำความเย็นประเภทแอมโมเนีย เนื่องจากมีราคาถูก และให้สมรรถนะในการทำความเย็นได้ดี แต่ที่ผ่านมาพบว่าการควบคุมดูแลของผู้ประกอบการ ยังบกพร่องอยู่ จึงทำให้มีข่าวและเหตุการณ์อยู่เสมอว่า ท่อน้ำยารั่ว/ ถังเก็บน้ำยาระเบิดแอมโมเนียรั่วไหล ทำให้พนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งยังทำให้เกิดการเสียทรัพย์สิน ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การควบคุมและดูแลที่ดีจะทำให้ผู้ประกอบลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ สร้างความปลอดภัยและความทนทานของอุปกรณ์ที่ใช้งาน ทั้งยังรู้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงที ดังนั้น เครื่องทำเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย จึงพิจารณาได้ว่าเป็นเครื่องที่ต้องมีการควบคุมการทำงานอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ เพระมีโอกาสเกิดอันตรายได้ จึงได้มีการออกกฎหมายให้มีผู้ควบคุมดังกล่าว หากสถานประกอบการใดไม่มีผู้ควบคุมก๊าซแอมโมเนียที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒ แสน (คลิกเพื่อดูกฎหมายแนบ) และจะไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตโรงงานได้ รวมถึงทำให้ไม่สามารถผ่านการตรวจติดตามระบบมาตรฐาน GMP-HACCP, ISO 900001, ISO14001, OHSAS 18001

  วัตถุประสงค์

1. เพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ควบคุมก๊าซแอมโมเนีย (ที่ใช้ในระบบทำความเย็น) ตามกฎหมายใหม่ล่าสุด
2. เพื่อลดปริมาณอุบัติเหตุจากเครื่องทำความเย็นประเภทที่ใช้แอมโมเนีย และให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุม
3. เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นและลดความรุนแรงเมื่อเกิดปัญหาได้
4. เพื่อให้ทราบถึงอันตราย -วิธีทำงานกับก๊าซแอมโมเนียอย่างปลอดภัย และวิธีปฎิบัติที่ถูกต้องปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
5. เพื่อให้ทราบถึงการควบคุม การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นที่ใช้ก๊าซแอมโมเนียอย่างถูกต้อง

  หัวข้อการฝึกอบรมและฝึกปฎิบัติ

– คุณสมบัติของ แอมโมเนีย, มาตรฐานของท่อและถังเก็บและจ่ายก๊าซ, การใช้งานอย่างปลอดภัย
– โครงสร้างและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำถังเก็บ ท่อก๊าซ Vaporizer, Pump and Manifold
– บทบาท และการจัดการดูแลระบบทำความเย็น หลักการพื้นฐานของระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย
– การตรวจสอบ-การบำรุงรักษา หลักเกณฐ์และมาตรฐานความปลอดภัยของระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย
– อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล แผนฉุกเฉินและวิธีการปฎิบัติเมื่อก๊าซรั่ว ไหลในโรงงาน และท่อก๊าซ
– บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมก๊าซแอมโมเนียที่ใช้ในระบบทำความเย็น
– อุบัติเหตุและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

  คุณสมบัติของผู้สอบขึ้นทะเบียน

          ผู้ปฎิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซแอมโมเนีย, ผู้ควบคุมระบบความเย็น, ช่างซ่อมบำรุง, หัวหน้างานวิศวกร , ผู้จัดการโรงงาน, เจ้าของกิจการ, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

**** อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์, ไม่จำกัดเชื้อชาติ+สัญชาติ, แต่ต้องอ่านออกเขียนได้ (ทำข้อสอบได้) ****

กำหนดการฝึกอบรม
ภาค รุ่น วันที่ สถานที่ ระยะเวลาการอบรม จำนวนข้อสอบ
ภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด วัน-เวลา การฝึกอบรม ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ได้ที่ LINE