หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงดันสูง

หลักการและเหตุผล  

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า นับเป็นงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานได้เสมอ ตลอดเวลาในการทำงาน หากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าไม่มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิต และทรัพย์สินนั่นเอง จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้มีความรู้ มีความเข้าใจ ถึงลักษณะและสาเหตุหลักของการประสบอันตรายจากไฟฟ้ารวมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป และนอกจากผู้ปฏิบัติงานยังจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ และทักษะในการให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบอันตรายจากไฟฟ้าเป็นประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งไม่แพ้กันอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทุกคนต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเพื่อนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการเกิดและประสบอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย ที่ผู้ประสบอันตราย และผู้ที่ให้การช่วยเหลือ
5. เพื่อเป็นการพัฒนา และยกระดับฝีมือแรงงานของบุคลากรผู้ผ่านการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และนำมาสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ให้มีความก้าวหน้าในอนาคตต่อไป

Attention: The internal data of table “57” is corrupted!

ตัวอย่างการอบรม