หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้างานใหม่

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ กำหนดว่า “ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริการจัดการ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายถึงชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน”

การฝึกอบรมตามมาตรา ๑๖ ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้าง ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ นายจ้างต้องจัดให้ มีการฝึกอบรม ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ ประกาศนี้บังคับใช้

          โดยนายจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

                   ๑) จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมนี้เต็มหลักสูตร

                   ๒) จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีไม่เกิน ๖๐ คน

                   ๓) จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม

                   ๔) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม ซึ่งมีทะเบียนรายนาม ลูกจ้างที่ผ่านการอบรม วัน เวลาและสถานที่จัดอบรม พร้อมลายมือชื่อของวิทยากรผู้ทำการอบรมไว้ในสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการตอบสนองเจตนารมย์ของกฎหมายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างทุกคน

( หมายเหตุ! : ข้อ ๓-๔ ทางบริษัทแฟคตอรี่ เทรนนิ่ง ดำเนินการให้ )

วัตถุประสงค์

๑.) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รวมถึงกฎหมายความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ว่าด้วยความปลอดภัยฯ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร้อุบัติเหตุ

๓.) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑.) พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และลดอัตราการประสบอันตรายหรือบาดเจ็บจากการทำงานในองค์กร

๒.) เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับสังคม ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และลดการนำมาซึ่งอุบัติเหตุ
รวมไปถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทุกคนในองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานระดับปฏิบัติการทั้งที่เป็นลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้างานใหม่ ในสถานประกอบการ
เช่น โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ ทุกประเภททั้งหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ขอดูกฎหมาย
และสอบถามค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้ที่ LINE