หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และมีทัศนคติที่ดีจากการนำสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
4. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เนื้อหาวิชาประกอบไปด้วย

หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
หน่วยที่ 2 หลักการและข้อกำหนดในงานช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
หน่วยที่ 3 วัสดุ-อุปกรณ์ในงานช่างสายอากาศ (Line Man)
หน่วยที่ 4 เครื่องแต่งกายและเครื่องมือช่างสายอากาศ (Line Man)
หน่วยที่ 5 การติดตั้งเสาไฟฟ้าและการยึดโยงเสา
หน่วยที่ 6 การติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าและการพาดสาย
หน่วยที่ 7 การบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
หน่วยที่ 8 ปฏิบัติการงานพื้นฐานช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
หน่วยที่ 9 การวัดและการประเมินผล

ภาพล่าสุด ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร วันที่ 18 มิถุนายน 2565

Attention: The internal data of table “61” is corrupted!
Attention: The internal data of table “30” is corrupted!
Attention: The internal data of table “31” is corrupted!

Attention: The internal data of table “54” is corrupted!