หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และมีทัศนคติที่ดีจากการนำสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
4. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เนื้อหาวิชาประกอบไปด้วย

หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
หน่วยที่ 2 หลักการและข้อกำหนดในงานช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
หน่วยที่ 3 วัสดุ-อุปกรณ์ในงานช่างสายอากาศ (Line Man)
หน่วยที่ 4 เครื่องแต่งกายและเครื่องมือช่างสายอากาศ (Line Man)
หน่วยที่ 5 การติดตั้งเสาไฟฟ้าและการยึดโยงเสา
หน่วยที่ 6 การติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าและการพาดสาย
หน่วยที่ 7 การบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
หน่วยที่ 8 ปฏิบัติการงานพื้นฐานช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
หน่วยที่ 9 การวัดและการประเมินผล

ภาพล่าสุด ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร

ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ
กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) / ปทุมธานี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566สถานที่
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบ
วันฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี
2.ฝึกปฏิบัติ

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาค ความรู้
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ
11725-26 มีนาคมวันเสาร์ที่ 1 เมษายน
11829-30 เมษายนวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม
11927-28 พฤษภาคมวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน
12024-25 มิถุนายนวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม
12129-30 กรกฎาคมวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม
12226-27 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 2 กันยายน
12330 กันยายน - 1 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม
12428-29 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน
12525-26 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม
12623-24 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 6 มกราคม
update 9 กุมภาพันธ์ 2566
Attention: The internal data of table “30” is corrupted!
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ระยอง
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี
2. ฝึกปฏิบัติ

วันทดสอบ
10118-19 มีนาคมวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม
10222-23 เมษายนวันเสาร์ที่ 29 เมษายน
10320-21 พฤษภาคมวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม
10417-18 มิถุนายนวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน
10522-23 กรกฎาคมวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม
10619-20 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม
10723-24 กันยายนวันเสาร์ที่ 30 กันยายน
10821-22 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม
10918-19 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน
11016-17 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม
Update 9 กุมภาพันธ์ 2566
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ชลบุรี
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2566
รอบที่ วันฝึกอบรมวันทดสอบสถานที่
วันฝึกอบรม
1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม.
2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม.

วันทดสอบ
1. ทดสอบภาคความรู้
2. ทดสอบภาคปฏิบัติ
4525-26 มีนาคมวันเสาร์ที่ 1 เมษายน
4629-30 เมษายนวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม
4727-28 พฤษภาคมวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน
4824-25 มิถุนายนวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม
4929-30 กรกฎาคมวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม
5026-27 สิงหาคมวันเสาร์ที่ 2 กันยายน
5130 กันยายน - 1 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม
5228-29 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน
5325-26 พฤศจิกายนวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม
5423-24 ธันวาคมวันเสาร์ที่ 6มกราคม
Update 9 กุมภาพันธ์ 2566