หลักสูตร ผู้ควบคุมระบบทำความเย็น

หลักสูตรการฝึกอบรม

ผู้ควบคุมระบบทำความเย็น

หลักการและเหตุผล

สำหรับสถานประกอบการที่มีเครื่องทำความเย็นใช้งานอยู่นั้น การให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการใช้งานระบบทำความเย็นแก่ ผู้ควบคุมเครื่องทำความเย็น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก การควบคุมดูแลที่ดี จะทำให้ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เกิดความปลอดภัย ความทนทานของเครื่องจักร-อุปกรณ์ ที่ใช้งาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ดังนั้น เครื่องทำความเย็น จึงได้รับการพิจารณาให้ เป็นเครื่องที่ต้องมีการควบคุมการทำงานอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ เพราะมีโอกาศเกิดอันตรายได้มาก จึงได้มีการออกกฎให้สถานประกอบการที่มีการใช้เครื่องทำความเย็น ต้องจัดให้มี ผู้ควบคุมดูแลการทำงานระบบทำความเย็น ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการใช้งานระบบทำความเย็น

วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ

– ได้ปฎิบัติตาม มาตรการป้องกันอันตราย จากการใช้เครื่องทำความเย็น
– ให้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของระบบทำความเย็นและประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการดูแลระบบความเย็น
– สามารถควบคุม ตรวจสอบ และทำการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นได้อย่างถูกต้อง
– ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของระบบทำความเย็น

หัวข้อการฝึกอบรม

• หลักการพื้นฐานของระบบทำความเย็นและ การใช้งานอย่างปลอดภัย
• พื้นฐานของวัฏจักรทำความเย็น ความเข้าใจความดันด้านสูงและความดันด้านต่ำที่ใช้ในทางปฏิบัติ
• การควบคุมระบบทำความเย็น
• คุณสมบัติของสารทำความเย็นประเภทต่างๆ, การเติม – การถ่ายสารทำความเย็น การรั่วซึม สาเหตุและข้อที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษของสารทำความเย็นแต่ละชนิด ข้อแนะนำเมื่อเกิดเหตุสารทำความเย็นรั่วไหล
• การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย – การซ่อมเครื่องอัดไอ ระบบทำความเย็น
• การเดินเครื่องและการหยุดเครื่องเพื่อซ่อมใหญ่
• การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาระบบทำความเย็น – อุบัติเหตุ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• แผนฉุกเฉิน – ฝึกภาคปฎิบัติซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณี สารทำความเย็นรั่วไหล (ชมภาพการฝึกปฎิบัติ คลิ๊ก)

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

ช่างผู้ควบคุมเครื่องทำความเย็น, วิศวกร, หัวหน้างานซ่อมบำรุง, ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม, เจ้าของโรงน้ำแข็ง/ รง.ห้องเย็น

**** อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์, ไม่จำกัดเชื้อชาติ+สัญชาติ, แต่ต้องอ่านออกเขียนได้ (ทำข้อสอบได้) ****

กำหนดการฝึกอบรม
ภาค จังหวัด วันที่ สถานที่
กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ รอบ A 29 -30 เมษายน 2556 โรงแรม คิงส์ปาร์ค อเวนิว ( ตรงข้ามซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ )
รอบ B 16-17 พฤษภาคม 2556
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 8-9 พฤษภาคม 2556 โรงแรม ไดมอนด์ พาเลส
ภาคตะวันออก ชลบุรี 22-23 พฤษภาคม 2556 สถาบัน ไทย-เยอรมัน
ภาคกลาง สมุทรสาคร 30-31 พฤษภาคม 2556 โรงแรม เซ็นทรัลเพลส

ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ 0-2748-6500, 085-661-8857, 085-661-2910, 084-716-6597

ขอใบเสนอราคา – สมัคร Online ได้ที่ www.isohotnews/gas/nh3